Urenportaal  Instructieformulier veiligheid
forumheaderbannertest
Ik zoek werk
Ik zoek personeel

Forum Personeel instructieformulier veiligheid

De laatste jaren zijn er veel veranderingen waar te nemen in de markt waarbinnen ons bedrijf actief is. Strengere regels van de overheid met betrekking tot het milieu, het veiliger werken en de terugdringing van het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in combinatie met steeds verdergaande eisen van opdrachtgevers vormen een constante bedreiging voor deze marktpositie. Om op langere termijn te kunnen blijven voldoen aan deze wensen dient steeds vaker een concurrerend beleid te worden gevoerd op het gebied van kwaliteit, prijs en betrouwbaarheid. Dit heeft ertoe geleid dat een certificering van het veiligheidsbeleid voor Forum Personeel b.v. volgens V.C.U. (Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus) –normen noodzakelijk is geworden. Op basis hiervan heeft de directie besloten een veiligheidssysteem (het zogenaamde Veiligheids-, Gezondsheids-, Milieusysteem of VGM-Systeem) in te voeren waarin wordt beschreven op welke wijze het bedrijf voldoet aan de genoemde regelgeving. Indien u na het lezen van de informatie vragen heeft over de inhoud dan kunt u contact opnemen met de administratie van het uitzendbureau.

1. Beleidsverklaring directie

Hierbij verklaart de directie van Forum Personeel b.v., dat zij bij het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van het algemeen bedrijfsbeleid rekening zal houden met de volgende uitgaanspunten betreffende het VGM-beleid.

Het doel van een VGM-beleid is het streven naar optimale arbeidsomstandigheden, waardoor veiligheid en gezondheid van eigen medewerkers en die van derden zoveel mogelijk gewaarborgd zijn en het welzijn zoveel mogelijk wordt bevorderd. Dit komt neer op:

2. Gedragsregels

De directie van Forum Personeel b.v.. verwacht van een ieder dat onderstaande regels en voorschriften, bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden, worden nageleefd. Door onderstaande gedragsregels in acht te nemen, in combinatie met de regels en voorschriften van opdrachtgevers en autoriteiten, kunt u ons, uw colle ga’s en uzelf helpen om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek.

Toegang tot een locatie

Wanneer een locatie wordt betreden, moet men in het bezit zijn van een geldig identificatiebewijs (bijv. paspoort). Alleen aangewezen poorten mogen worden gebruikt voor het betreden en verlaten van de locatie. Indien dit door de opdrachtgever wordt vereist dient men in het bezit te zijn van een veiligheidspaspoort bij het betreden van locaties. Deze zijn op te vragen bij de administratie van het uitzendbureau

Op iedere locatie geldt dat een ieder zich op de hoogte dient te stellen van de geldende (veiligheids-) regels en zich houdt aan de regels die door de opdrachtgever op de locatie worden verstrekt. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de opdrachtgever of bij de administratie van het uitzendbureau.

Melding van risico’s, ongevallen en incidenten, milieuschade, brand en alarmvoorschriften

Een ieder is verplicht alle ongevallen, incidenten, milieu-incidenten, gevaarlijke situaties en alle overige risico’s die kunnen leiden tot ongevallen of incidenten direct te melden bij de opdrachtgever. Dit geldt zowel voor ongevallen op het werk als voor ongevallen op de weg naar de werklocatie. Voor het vastleggen en doorgeven van de ongevallen e.d. dient gebruik te worden gemaakt van het formulier 006 rapport ongevallen/incidenten dat voor een uitzending wordt verstrekt of kan gebruik worden gemaakt van ongevallenformulieren die worden verstrekt door de opdrachtgever. De formulieren dienen bij de administratie van het uitzendbureau te worden ingeleverd. Een ieder is verplicht zich op de hoogte te stellen en te houden van de alarmsignalen, alarmnummers, brand- en reddingsmiddelen, verzamelplaatsen en meldingsprocedures. Deze zijn bij de opdrachtgevers bekend.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Voor het dragen van PBM’s dient u zich te houden aan de regels die de opdrachtgever oplegt op de betreffende locatie. Indien hierover onduidelijkheden bestaan kunt u contact opnemen met de administratie van het uitzendbureau. De uitzendkracht is zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen en onderhouden van de toepassing zijnde PBM’s. PBM’s die worden verstrekt door de opdrachtgever dienen tijdig te worden ingeleverd.

Opleidingen, gezondheidskundige keuringen en veiligheidsrapporten

Alle door de uitzendkracht gevolgde relevante opleidingen en gezondheidskeuringen moeten tijdens de inschrijving aan het uitzendbureau worden meegedeeld met afgifte van kopieën van de certificaten, getuigschriften, diploma’s e.d. Uitzendkrachten die voor de inschrijving reeds in het bezit zijn van een veiligheidsrapport dienen een kopie hiervan af te geven aan het uitzendbureau.

De uitzendkracht is verplicht zelf alle wijzigingen en aanvullingen met betrekking tot herhalingsopleidingen en keuringen tijdig uit te voeren en aan te geven aan de administratie van het uitzendbureau. Na iedere wijziging dient het veiligheidsrapport te worden afgegeven aan de administratie die de wijzigingen re registreert en een kopie van het gewijzigde paspoort maakt en bewaard.

Overige

Het is een ieder verboden op de locaties onder invloed te zijn van alcohol en verboden verdovende middelen te gebruiken en wapens bij zich te dragen. Werknemers die zich bevinden op locaties waar speciale verkeersregels van toepassing zijn, dienen deze regels strikt na te leven. Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen

In dit overzicht staan punten beschreven waarmee uitzendkrachten dagelijks veelvuldig worden geconfronteerd. Andere regels en vereisten die niet in deze beschrijving aan de orde zijn geweest dienen op dezelfde manier te worden benaderd. Daartoe dient u de regels en voorschriften van de opdrachtgever strikt te volgen. Wanneer u vragen heeft of als er onduidelijkheden bestaan neem dan geen risico’s, maar neem contact op met de administratie van het uitzendbureau.

Forum Personeel helpt u graag met het bouwen van een professionele toekomst! 

Ik ben werkzoekend

Ik ben werkgever

Vacatures per brance

Over Forum Personeel

Contact

Vacatures
Inschrijven
Open sollicitatie
Sollicitatietips
Inloggen als werkzoekende

Onze diensten
Vacature aanmelden

Payrolling

Uitzenden
Participatiewet
Wet, Werk en Zekerheid

Inloggen als werkgever

Vacatures Nijverdal

Vacatures Logistiek
Vacatures Productie
Vacatures Secretarieel
Vacatures Beveiliging
Vacatures Bouw
Vacatures Groenvoorziening
Vacatures Marketing
Vacatures Monteur
Vacatures Schoonmaak

Wie zijn wij?
Vestigingen

Loopbaancoaching
Sitemap

SBB logo - Wij leiden vakmensen op

Vestiging Ter Apel

Generaal Maczeklaan 5
9561 ZA Ter Apel
t: 06 - 20978739

Vestiging Nijverdal

Grotestraat 268
7441 GT Nijverdal
T. 0548-610180

M. 0655133949
E. info@forum-personeel.nl

Facebook Forum Personeel Twitter Forum Personeel Instagram Forum PersoneelLinkedIn Forum Personeel Mail ons!

nieuwsbrief